Θωρακοχειρουργική

Θωρακοχειρουργική

Η Θωρακοχειρουργική είναι η ειδικότητα που ασχολείται με την χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων των πνευμόνων, τραχείας, υπεζωκότα, μεσοθωρακίου, οισοφάγου, περικαρδίου και του θωρακικού τοιχώματος. Επίσης, καθοριστικό ρόλο παίζει στην αντιμετώπιση του τραύματος του θώρακα και των οργάνων του. Οι επεμβάσεις διενεργούνται θωρακοσκοπικά είτε ανοιχτά, δηλαδή με θωρακοτομή.

Η Θωρακοσκοπική Χειρουργική (βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο στο αρχικό menu)  συνίσταται στη διενέργεια επεμβάσεων στο θωρακα χωρίς μεγάλη τομή και χωρίς τη χρήση διαστολέα πλευρών, με μικρή ή μικρές οπές στο θωρακικό τοίχωμα.

Η θωρακοτομή περιλαμβάνει τη διενέργεια πλάγιας τομής στον θώρακα δεξιά ή αριστερά μήκους περίπου 10-15 εκατοστών και τοποθέτηση διαστολέα πλευρών (δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί πλευρά). Συνήθως η ανοιχτή προσπέλαση προτιμάται σε περιπτώσεις μεγάλων όγκων του πνεύμονα , κεντρικών όγκων του πνεύμονα καθώς επίσης σε περιπτώσεις τραύματος μετά από τροχαία ατυχήματα και χρειάζεται να αντιμετωπισθεί μια μεγάλη αιμορραγία ή κάκωση της τραχείας και των βρόγχων.

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι χειρουργικές παθήσεις των οργάνων του θώρακα.

Παθήσεις Πνεύμονα

 • Καρκίνος πνεύμονα (λοβεκτομή, τμηματεκτομή, πνευμονεκτομή και λεμφαδενικός καθαρισμός, σταδιοποιήση καρκίνου του πνεύμονα)
 • Βιοψία όζου πνεύμονα
 • Αφαίρεση πνευμονικών μεταστάσεων (μεταστασεκτομή)
 • Επιπλεγμένες λοιμώξεις και αποστήματα του πνεύμονα
 • Συγγενείς παθήσεις (πνευμονικό απόλυμα)
 • Αυτόματος Πνευμοθώρακας

Παθήσεις Υπεζωκότα

 • Μεσοθηλίωμα
 • Υπεζωκοτική συλλογή υγρού
 • Όγκοι υπεζωκότα
 • Εμπύημα

Μεσοθωράκιο

 • Όγκοι μεσοθωρακίου (θύμωμα, τεράτωμα, μη σεμινωματώδεις όγκου, βρογχογενείς και περικαρδιακές κύστεις)
 • Λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου
 • Μυασθένεια (διενέργεια θυμεκτομής)

Παθήσεις οισοφάγου

 • Καρκίνος οισοφάγου
 • Εκκολπώματα
 • Όγκοι τοιχώματος οισοφάγου

Παθήσεις τραχείας

 • Όγκοι τραχείας
 • Τραχειομαλακία
 • Στενώσεις τραχείας

Παθήσεις θωρακικού τοιχώματος

 • Όγκοι πλευρών και θωρακικού τοιχώματος, όγκοι στέρνου
 • Σκαφοειδής θώρακας, πτηνοειδής θώρακας
 • Σύνδρομο θωρακικής εξόδου