Κ. Κωνσταντινίδης | Θωρακοσκοπικές τμηματεκτομές πνευμονικού παρεγχύματος.